Get Adobe Flash player

KALENDARZ IMPREZ

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Statut OSiR

STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W ZĄBKOWICACH ŚL.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ośrodek Sportu i Rekreacji zwany dalej OSiR jest gminną jednostką organizacyjną

upowszechniania sportu i rekreacji.Działa na podstawie :

1.ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.

(Dz.U. Nr 13 poz.74 z 1996 r. tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

2.ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r.

(Dz.U. Nr 155 poz.1014 z 1998 r. z późniejszymi zmianami)

3.ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r.

(Dz.U. Nr 25 poz. 113 z1996 r.)

4.niniejszego statutu.

§ 2.

1.Siedziba OSiR znajduje się w Ząbkowicach Śl. , terenem działania jest Miasto i Gmina

Ząbkowice Śl.

2.OSiR prowadzi działalność zgodnie z potrzebami mieszkańców miasta i gminy, opierając się na uchwałach Rady Miejskiej i Zarządu Miasta przy współpracy ze szkołami , klubami sportowymi.

& 3.

Ośrodek Sportu i Rekreacji używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem

siedziby ,,OŚRODEK SPORTU I REKREACJI? ul. Kusocińskiego 17. tel. 074/8151887 ,

572-200 ZĄBKOWICE ŚL. Regon   000331180 .


ROZDZIAŁ II.

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA .

& 4.

1.OSiR realizuje wszelkie zadania z zakresu kultury fizycznej , sportu i rekreacji.

2.Podstawowym celem OSiR jest prowadzenie i koordynacja działań związanych z kulturą

fizyczną i rekreacją oraz udostępnienie bazy sportowej i rekreacyjnej.

& 5.

OSiR prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego rocznego programu , który przekłada do akceptacji Zarządowi Miasta i Gminy do 20 grudnia roku poprzedzającego jego realizację. Jednocześnie do 20 stycznia każdego roku przekłada Zarządowi Miasta i Gminy sprawozdania z realizacji programu roku poprzedniego.

& 6.

Do podstawowych zadań OSiR należą:

1. działania mające na celu propagowanie form zdrowego spędzania czasu wolnego.

2. koordynacja działań i współpraca z klubami sportowymi.

3. organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.

4.współdziałanie ze szkołami w dziedzinie masowej kultury fizycznej.

5. propagowanie wychowania zdrowotnego

6. modernizacja i rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej.

ROZDZIAŁ III.

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

& 7.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Miasta i Gminy.

& 8.

Organizację wewnętrzną OSiR określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii właściwych związków zawodowych, klubów sportowych, który stanowi załącznik do statutu.

& 9.

Dyrektora OSiR powołuje Zarząd Miasta w drodze konkursu na czas nieokreślony lub określony, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych , klubów sportowych innych stowarzyszeń działających w sporcie i rekreacji. Odwołanie następuje w tym samym trybie zgodnie z ustawą.

& 10.

Dyrektor OSiR w ramach udzielonego pełnomocnictwa ma prawo do nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy, przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom zatrudnionym w OSiR.

& 11.

1.OSiR samodzielnie opracowuje plany swojej działalności.

ROZDZIAŁ IV

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

& 12.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

& 13.

Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową , pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu , a dochody odprowadzają na rachunek budżetu miasta i gminy.

& 14.

Środki otrzymane z budżetu lokowane są na własnym rachunku bankowym w Banku Zachodnim O/Ząbkowice Śl.

 & 15.

Majątek OSiR stanowi własność Miasta i Gminy.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

& 16.

Statut nadaje Rada Miejska Ząbkowice Śl.

& 17.

Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

& 18.

Likwidacja OSiR może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie uchwały Rady Miejskiej , po zaciągnięciu opinii komisji resortowej Rady Miejskiej.

 

13360241
IP: 3.236.232.99
Dziś jest 2021-10-23

Odwiedza nas 501 gości oraz 0 użytkowników.