Get Adobe Flash player

KALENDARZ IMPREZ

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kodeks Etyczny OSiR

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU i REKREACJI W ZĄBKOWICACH ŚL. WRAZ Z PROCEDURĄ COROCZNEGO PRZEGLĄDU I MONITORINGU

PREAMBUŁA
Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom, dobro publiczne oraz dobro osób korzystających z obiektów sportowych zarządzanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyczny Pracowników.


Celem niniejszego Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania jakich mają prawo oczekiwać od pracowników.
Kodeks Etyczny pracowników oparty został na fundamentalnych zasadach: uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, prawdzie, godności i lojalności.

 


POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1) Ośrodku lub OSiR - należy przez to rozumieć Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Ząbkowicach Śl. ;
2) Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ząbkowicach Śl.
3) Pracowniku - należy przez to rozumieć Pracownika posiadającego status prawny pracownika samorządowego, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami).

ZASADY OGÓLNE
Artykuł 1
1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania pracowników Ośrodka w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych czyli pełnieniem służby publicznej.
Artykuł 2
1. Pracownik samorządowy traktuje pracę jako służbę publiczną, ma zawsze na
względzie dobro wspólnoty samorządowej.
2. Pracownik samorządowy działa zawsze tak, aby być wzorem praworządności
i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Urzędu.
3. Pracownik samorządowy przedkłada dobro publiczne nad interesy własne
i swojego środowiska.
4. Pracownik samorządowy pamięta o służebnym charakterze swojej pracy, wykonuje ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

 

WYKONYWANIE OBOWIĄZKÓW
Artykuł 3
1. Pracownik wykonuje obowiązki rzetelnie i bezstronnie, w sposób kompetentny wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności.
2. Pracownik w szczególności:

1) rozpatruje sprawy zgodnie z zasadami obowiązującymi w OSiR i bez zbędnej zwłoki,z wrażliwością i cierpliwością, mając na względzie wiek, zdolność rozumienia przez interesanta OSiR skomplikowanych przepisów;
2) odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, Pracownik stara się być możliwie najbardziej pomocny
i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania w sposób wyczerpujący;
3) pracuje sumiennie, rzetelnie i dokładnie, dążąc do osiągnięcia najlepszych rezultatów swojej pracy i mając na względzie wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
4) nie uchyla się od podejmowania rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie;
5) jest twórczy w podejmowaniu i wykonywaniu zadań, a wyznaczone obowiązki realizuje aktywnie, z najlepszą wolą; w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami;
6) zachowuje schludny wygląd, ubierając się skromnie i bez ekstrawagancji, odpowiednio do specyfiki pracy w Ośrodku;
7) traktuje interesantów OSiR w sposób bezstronny w podobnych okolicznościach;
8) jest obiektywny przy podejmowaniu indywidualnych decyzji, działa bezstronnie
i niezależnie;
9) informuje interesantów o możliwościach odwoływania się od niekorzystnych dla nich decyzji;
10) jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do ich naprawienia;
11) racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem
i środkami publicznymi, będąc gotowy do rozliczenia swoich działań
w tym zakresie;
12) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,
13) jest lojalny wobec swoich zwierzchników, gotów do wykonywania służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa
i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;
14) jest powściągliwy i rozważny w publicznym wypowiadaniu poglądów na
temat pracy swojego Ośrodka;


MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Artykuł 4
1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji, kompetencji, wiedzy.
2. Pracownik w szczególności:

1) dąży do podnoszenia swoich umiejętności przydatnych na stanowisku pracy;
2) dąży do rozwijania kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie i udział w specjalistycznych szkoleniach;
3) poszerza wiedzę zawodową, potrzebną do jak najlepszego wykonywania pracy w Ośrodku;
4) jest przygotowany do racjonalnego, merytorycznego i uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania;
5) jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, kolegów i podwładnych, a w przypadku braku wiedzy specjalistycznej, do korzystania z pomocy ekspertów;
6) jeżeli w sprawie są wyrażane zróżnicowane opinie, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowej, merytorycznej argumentacji;
7) przestrzega zasad poprawnego zachowania, zapobiega napięciom
w pracy, zachowuje się w sposób koleżeński;
8) w razie potrzeby służy poradą dotyczącą możliwego sposobu postępowania w sprawie wchodzącej w zakres jego działania oraz dotyczącą pożądanego sposobu rozstrzygnięcia sprawy.

PRZEJRZYSTOŚĆ POSTĘPOWANIA I ZAPOBIEGANIE KORUPCJI


Artykuł 5
1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę interesowności czy też korupcji.
2. Pracownik w szczególności:
1) w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega żadnym naciskom;
2) nie dopuszcza do podejrzeń o związek między interesem publicznym
i prywatnym;
3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi;
4) nie przyjmuje od uczestników prowadzonych spraw żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
5) udostępnia obywatelom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów zgodnie z zasadami określonymi w ustawach;
6) nie ujawnia informacji poufnych ani nie wykorzystuje ich dla osiągnięcia własnych korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu zatrudnienia;
7) pełniąc obowiązki służbowe, kieruje się interesem wspólnoty samorządowej
i nie czerpie dodatkowych korzyści materialnych lub osobistych zabronionych prawem, nie działa w interesie prywatnym osób lub grup osób;

NEUTRALNOŚĆ POLITYCZNA
Artykuł 6
1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.
2. Pracownik w szczególności:

1) nie manifestuje publicznie w miejscu pracy i przy wykonywaniu obowiązków służbowych, swoich poglądów i sympatii politycznych, zachowuje się w sposób apolityczny;
2) nie demonstruje zażyłości z osobami publicznie znanymi ze swej działalności politycznej, gospodarczej, społecznej lub religijnej, wystrzega się promowania jakichkolwiek grup interesu;
3) rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne;
4) dystansuje się od wszelkich wpływów i nacisków politycznych, które mogą prowadzić do działań stronniczych;
5) nie angażuje się w działania administracji samorządowej, które mogłyby służyć ugrupowaniom politycznym;
6) zapewnia jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje polityczne;
7) nie wykorzystuje wpływów politycznych na rekrutację i możliwość awansu w OSiR.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 7
1. Pracownicy są zobowiązani przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.
2. OSiR podejmie działania na rzecz poinformowania mieszkańców wspólnoty o standardach postępowania Pracowników objętych postanowieniami niniejszego kodeksu.
3. Mieszkańcy Gminy mogą wyrażać opinię o pracy OSiR za pośrednictwem ankiet. Z treścią ankiety zapoznaje się pracownik, którego opinia dotyczy oraz jego bezpośredni przełożony. Ankiety analizowane będą przez Dyrektora dwa razy do roku po każdym półroczu. Informacja z analizy zostanie następnie przedstawiona Pracownikom, a potem omówiona na najbliższej naradzie.

Procedura corocznego przeglądu i monitoringu
Kodeksu Etycznego pracownika samorządowego

I. Cel działania
Celem procedury jest określenie zasad zapewniających, że:
? Kodeks Etyczny pracowników OSiR jest dokumentem żywym,znanym i pomagającym w rzeczywistym kształtowaniu postaw etycznych
pracowników;
- stosowanie Kodeksu jest na bieżąco monitorowane;
- systematycznie odbywa się przegląd stosowania zapisów Kodeksu w praktyce

II. Zakres podmiotowy procedury
Niniejsza procedura odnosi się do wszystkich pracowników OSiR.

III. Zakres przedmiotowy procedury
1. Procedura określa sposób postępowania, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie:
a) Przygotowywanie i dystrybucja ankiet
b) Gromadzenia informacji pozyskanych z badań ankietowych i innych źródeł monitorowania
c) Analiza uzyskanych wyników, ich upowszechnianie wśród pracowników i mieszkańców;
d) Podsumowanie stosowania Kodeksu Etycznego na rocznym spotkaniu wszystkich pracowników

IV. Odpowiedzialność i uprawnienia
a) Za sprawne opracowanie i rozpropagowanie ankiet odpowiada zespół powołany przez Dyrektora.
b) Za pracę zespołu odpowiada Koordynator akcji.
c) Za stosowanie Kodeksu Etycznego odpowiada każdy pracownik.
Skróty i definicje
Koordynator akcji ? wyznaczony pracownik(Stanowisko promocji)

V. Opis postępowania
a) Zespół pracowników opracowuje ankietę dla mieszkańców oraz odrębną dla pracowników OSiR i odpowiada za ich dystrybucję. Ankieta dostępna jest w sposób ciągły dla mieszkańców poprzez wyłożenie jej w wyznaczonym miejscu oraz na stronie internetowej OSiR.
b) Zespół dokonuje dwa razy do roku wstępnej segregacji ankiet
i przekazuje zebrany materiał Koordynatorowi akcji
c) Informacje o braku zachowania standardów etycznych, wynikające z pism, skarg i wniosków, składanych przez pracowników
i mieszkańców, kierowane są sukcesywnie do Koordynatora akcji, który podejmuje niezwłocznie działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości..
d) Koordynator akcji dwa razy do roku na koniec pierwszego półrocza i na koniec roku analizuje wyniki badania, przygotowuje informację zbiorczą, którą raz w roku przedstawia Dyrektorowi. Analiza badań prezentowana jest publicznie , na stronie internetowej OSiR oraz na tablicy ogłoszeń.
e) Wyniki prowadzonego monitoringu przedstawiane są i omawiane na spotkaniu ze wszystkimi pracownikami, zwołanym przez Dyrektora. Na spotkaniu, w razie wystąpienia takiej potrzeby, uzgadniane są działania zapobiegawcze i korygujące
f) Koordynator akcji każdorazowo wyznacza pracownika do wykonania zbiorczego zestawienia wyników wypełnionych ankiet.
g) Za przechowywanie wypełnionych ankiet do czasu ich analizy odpowiada pracownik Działu Administracji

13359751
IP: 3.236.232.99
Dziś jest 2021-10-23

Odwiedza nas 162 gości oraz 0 użytkowników.